He’s like « you thought guys » he fucking went…

He’s like « you thought guys » he fucking went to a hair dresser to cut 2cm